مرکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست شهید فیاض بخش ورامین

احتیاجات مرکز نگهداری شهید فیاض بخش

کودکان ونوجوانان حاضر در مرکز نیاز مبرم به موارد زیر دارند :

١-برای رفع مشکل درسی فرزندان به مدرسان ریاضی ،دروس حسابداری ،شیمی ،عربی، انگلیسی و ریاضی نیاز داریم . اکثر فرزندان در مقطع راهنمایی و دبیرستان تحصیل می کنند.

٢-عید نزدیک است اگر برای فرزندتان چیزی می خرید گوشه چشمی هم به فرصت هایی که خداوند در اختیار شما قرار داده است تا شبها آسوده تر بیارامید داشته باشید زیرا این فرزندان موهبت های الهی هستند که زمینه برافراشتن بالهایمان را به سوی یگانه هستی عالم مهیا می کند .

٣-همه کودکان و نوجوانان عالم به پوشاک،پول توجیبی وغذای گرم نیاز دارند .